Hlavná stránka > Profil spoločnosti > Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s., sídlom Hornopotočná 4, 917 01 Trnava, IČO : 34 120 220, zapís. v obch. reg. Okresného súdu Trnava v odd. Sa, vl. 10411/T, (ďalej len „ŠKODA SLOVAKIA, a.s.“)

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Toto sú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s., (ďalej len "VOP"), ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou objednávky spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. alebo zmluvy, v ktorej spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. vystupuje ako objednávateľ/odberateľ/kupujúci (ďalej sú objednávka alebo zmluva spoločne nazvané ako „Zmluva“), pričom tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť spolu so Zmluvou. Jednotlivé ustanovenia VOP sa nebudú uplatňovať len v prípade, ak je v Zmluve výslovne dohodnuté inak (v zmysle § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka).
  2. Pre potreby VOP sa strana, ktorá na základe Zmluvy poskytuje spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. dodávky tovaru alebo služby alebo práce príp. výkony (ďalej len „Plnenie“), sa označuje ako „Dodávateľ“, a to bez ohľadu na jeho pomenovanie v Zmluve.
  3. Dodávateľ je povinný bezodkladne oboznámiť svojich zamestnancov a takisto svojich Subdodávateľov, podieľajúcich sa na Plnení v prospech spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s., so znením a všetkými povinnosťami vyplývajúcimi z týchto VOP a Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci a Subdodávatelia povinnosti podľa VOP budú dodržiavať.
  4. V mene spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
   1. sú vo veciach zmluvy oprávnení konať členovia predstavenstva spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a
   2. vo veciach Plnenia, ktorým sa rozumie výkon Plnenia, preberanie plnenia, kontrola výkonu Plnenia, skúšky Plnenia a pod., je/sú oprávnená/é konať kontaktná/é osoba/y, uvedené v Zmluve.
  5. Pre účely VOP „Cena“ znamená celkovú cenu za Plnenie bez dane z pridanej hodnoty, ktorá je dohodnutá v Zmluve (ďalej len „Cena“).
  6. Pre potreby VOP sa „Zmluvnou stranou“ rozumie spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. alebo Dodávateľ a za „Zmluvné strany“ sa považujú spoločne Dodávateľ a ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  7. Pre účely týchto VOP pojem „Subdodávateľ“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobou, ktorá s Dodávateľom uzavrie zmluvu za účelom dodávky Plnenia alebo jeho časti zo strany Dodávateľa pre spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. Subdodávateľ je oprávnený sa zúčastniť na Plnení pre spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. až po tom, čo spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. dá Dodávateľovi na účasť Subdodávateľa písomný súhlas. Dodávateľ je povinný pred schválením Subdodávateľa zo strany ŠKODA SLOVAKIA, a.s. oznámiť spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. podiel Subdodávateľa na Plnení. Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je oprávnená odmietnuť účasť Subdodávateľa na Plnení predovšetkým v nasledovných prípadoch :
   1. zverejnenie uznesenia o začatí konkurzného konania voči Subdodávateľovi v Obchodnom vestníku alebo
   2. zverejnenie uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania voči Subdodávateľovi v Obchodnom vestníku alebo
   3. podanie návrhu na vykonanie exekúcie voči Subdodávateľovi ako povinnému v exekučnom konaní alebo
   4. neplnenie predchádzajúcich Plnení riadne a včas, ktoré Subdodávateľ uskutočnil pre spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ako Dodávateľ alebo ako Subdodávateľ.
  8. Akýkoľvek odkaz v týchto VOP na pojem „Obchodný zákonník“ je odkazom na v Slovenskej republike platný a účinný zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Základné ustanovenia
  1. Návrh na uzavretie Zmluvy alebo návrh na podanie ponuky, doručený Dodávateľovi zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s., nie je výzvou na začatie Plnenia Dodávateľom. S realizáciou Plnenia Dodávateľ môže začať až po uzavretí Zmluvy a v súlade s podmienkami v nej uvedenými.
  2. Všetky Plnenia poskytnuté Dodávateľom nad rozsah dohodnutý v Zmluve musia byť vopred písomne odsúhlasené zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. Akékoľvek Plnenie zrealizované pred udelením tohto súhlasu ŠKODA SLOVAKIA, a.s. nie je spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. povinná prevziať ani zaplatiť.
  3. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a platí na svoje náklady Dodávateľ a tieto sú už zahrnuté v Cene.
  4. Dodávateľ vyhlasuje, že :
   1. Plnenie je v súlade s predmetom jeho podnikateľskej činnosti,
   2. Plnenie budú uskutočňovať odborne spôsobilí zamestnanci v súlade s platnými právnymi predpismi a bezpečnostnými normami,
   3. V prípade škody, ktorá vznikne spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. alebo tretím osobám v súvislosti s činnosťou Dodávateľa, jeho zamestnancov alebo Subdodávateľom, je Dodávateľ túto škodu povinný v plnom rozsahu nahradiť, a to vrátane ušlého zisku.
  5. Počas doby trvania Zmluvy je Dodávateľ povinný spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. do troch dní písomne oznámiť akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov (vrátane spôsobu ich konania v mene Dodávateľa voči tretím osobám), uzavretia zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku Dodávateľa, akýkoľvek prípad zrušenia spoločnosti Dodávateľa bez likvidácie, vstup Dodávateľa do likvidácie, začatie exekučného konania na majetok Dodávateľa a začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Dodávateľovi podľa zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení. Dodávateľ je tiež povinný počas trvania Zmluvy do troch dní písomne oznámiť spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. dátum zrušenia registrácie Dodávateľa ako platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum registrácie Dodávateľa ako platiteľa dane z pridanej hodnoty. Zahraničný Dodávateľ je počas trvania Zmluvy povinný do troch dní písomne oznámiť spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. vznik a zánik stálej prevádzkarne Dodávateľa podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia, ako aj vznik a zánik prevádzkarne v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, prípadne oznámenie o mieste podnikania tejto zahraničnej osoby.
 3. Platobné podmienky
  1. Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra vystavená Dodávateľom a doručená spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  2. Dodávateľ je povinný faktúru vystaviť v eurách a bude mu zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. taktiež zaplatená v eurách, ak sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodli na úhrade v inej mene.
  3. Ak je Cena v Zmluve dohodnutá hodinovou sadzbou, Dodávateľ je oprávnený fakturovať spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. len čas skutočne vynaložený pri poskytovaní Plnenia Dodávateľom, a to v rozsahu písomne odsúhlasenom spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s., pričom Dodávateľ najmä nie je oprávnený fakturovať čas prestávok v práci, čas potrebný na presuny zamestnancov a pod.
  4. Ak nie je v Zmluve dohodnutý iný termín a spôsob fakturácie Ceny, Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za ním poskytnuté Plnenie nasledovne :
   1. najneskôr do pätnástich (15) dní po prevzatí príslušnej časti Plnenia spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s. písomným Preberacím protokolom podľa odseku 9.1. VOP, ak je v Zmluve dohodnutá fakturácia Ceny a preberanie Plnenia po častiach, alebo
   2. najneskôr do pätnástich (15) dní po uplynutí príslušného časového obdobia pre fakturáciu, dohodnutého v Zmluve, alebo
   3. podľa splátkového kalendára dohodnutého v Zmluve, alebo
   4. najneskôr do pätnástich (15) dní po celkovom ukončení a prevzatí Plnenia spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s. písomným Preberacím protokolom podľa odseku 9.1. VOP, ak v Zmluve nie je dohodnutý iný čas a spôsob fakturácie Ceny.
  5. Dodávateľ je povinný doručiť faktúru spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. najneskôr do piatich (5) dní od jej vystavenia.
  6. Dodávateľ je povinný doručiť ním vystavenú faktúru spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na adresu : Hornopotočná 4, 917 01 Trnava, alebo na inú adresu, ktorú mu spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. písomne oznámi.
  7. V prípade, že Dodávateľ zašle svoju faktúru na inú adresu, ako je uvedená v odseku 3.6. tohto článku VOP, nezačína plynúť lehota splatnosti tejto faktúry až do doby, kým nebude daná faktúra doručená na adresu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. uvedenú v odseku 3.6. týchto VOP.
  8. Ak je Dodávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, každá faktúra Dodávateľa musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, ktorými sú :
   1. meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Dodávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
   2. meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a identifikačné číslo pre daň spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.,
   3. poradové číslo faktúry,
   4. dátum, kedy bolo Plnenie (tovar, služba alebo práce/výkony) dodané alebo dátum, kedy bola platba prijatá pred dodaním tovaru alebo pred tým, ako bolo poskytovanie služby alebo poskytovanie prác/výkonov skončené, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
   5. dátum vyhotovenia faktúry,
   6. množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh poskytnutej služby alebo rozsah a druh prác/výkonov,
   7. základ dane, jednotkovú Cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej Cene,
   8. uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
   9. výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,
   10. kurz použitý pri prepočte základu dane a výšky dane, ak je jednotková Cena dohodnutá v inej mene ako euro.
  9. Okrem údajov určených zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení musí každá faktúra, vystavená Dodávateľom, obsahovať aj :
   • číslo Zmluvy spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.,
   • dátum podpisu a prípadné číslo Preberacieho protokolu,
   • deň odoslania faktúry,
   • deň splatnosti faktúry v zmysle odseku 3.12. týchto VOP,
   • označenie banky a číslo bankového účtu Dodávateľa,
   • odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Dodávateľa.
  10. K faktúre je Dodávateľ povinný doložiť ako prílohy najmä tieto podklady:
   1. písomný Preberací protokol s podpisom v mene spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. potvrdzujúci prevzatie Plnenia zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. s uvedeným dátumom prevzatia Plnenia alebo časti Plnenia, alebo
   2. v prípade dodávky tovaru písomný dodací list k dodanému tovaru (vrátane kódu colného sadzobníka, krajiny pôvodu tovaru, ak sa jedná o tovar dodávaný z územia mimo Slovenskej republiky) s potvrdením prevzatia dodávky zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. vo forme podpisu dodacieho listu a uvedenia dátumu prevzatia tovaru, pričom v prípade dodávky tovaru z územia mimo Slovenskej republiky treba doložiť prepravný list alebo iný dokument preukazujúci prepravu tovaru z územia mimo Slovenskej republiky do Slovenskej republiky, alebo
   3. k spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. alebo platné právne predpisy pre určité Plnenie vyžadujú vedenie montážneho denníka alebo stavebného denníka alebo denníka služieb alebo servisného výkazu alebo výkazu odpracovaných hodín – kópiu tohto montážneho denníka alebo stavebného denníka alebo denníka služieb alebo servisného výkazu alebo výkazu odpracovaných hodín vo forme odsúhlasenej spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  11. V prípade ak je Dodávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike a úhrada Ceny je dohodnutá v inej mene ako euro, prepočíta sa táto Cena pre účely určenia základu dane z pridanej hodnoty na euro kurzom vyhláseným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky platným v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti alebo kurzom platným podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti. O použití kurzu platného podľa colných predpisov je Dodávateľ povinný informovať spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na danej faktúre. Pri oprave základu dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti. Vypočítaná daň z pridanej hodnoty sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura smerom nadol a od 0,005 eura vrátane smerom nahor. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, vyžaduje sa úhrada Ceny v eurách.
  12. V prípade, že faktúra Dodávateľa neobsahuje náležitosti uvedené v zmysle odsekov 3.8. až 3.10. alebo tieto náležitosti nie sú uvedené správne v súlade s platnými právnymi predpismi alebo údaje vo faktúre nie sú uvedené v súlade so Zmluvou, spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. môže faktúru vrátiť Dodávateľovi na doplnenie alebo opravu. Dňom, kedy Dodávateľ doručí spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. opravenú faktúru bez nedostatkov, začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
  13. Deň splatnosti faktúry Dodávateľa je vždy 60. deň od doručenia faktúry spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. Za deň doručenia faktúry sa považuje deň, uvedený prezentačnou pečiatkou spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na adrese podľa odseku 3.6. tohto článku.
  14. Za deň úhrady faktúry, vystavenej Dodávateľom, sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z bankového účtu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  15. Všetky bankové poplatky vrátane poplatkov korešpondenčných bánk a banky Dodávateľa uhrádza Dodávateľ.
  16. Dodávateľ môže vystaviť faktúru obsahujúcu daň z pridanej hodnoty iba v prípade, ak bol v čase vzniku daňovej povinnosti platiteľom dane z pridanej hodnoty a pri dodaní Plnenia vzniká Dodávateľovi daňová povinnosť, ako aj Dodávateľ je osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty. Ak Dodávateľ vystaví spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. faktúru, ktorá bude obsahovať daň z pridanej hodnoty v čase, keď nebude jej platiteľom, alebo bola uplatnená daň z pridanej hodnoty k Plneniu, pri ktorom nevzniká Dodávateľovi daňová povinnosť alebo Dodávateľ nebol osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty a následne správca dane spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. vyrubí sankciu z neoprávnene odpočítanej dane z pridanej hodnoty, Dodávateľ je povinný ako náhradu škody uhradiť dodatočnú daň ako aj vyrubenú sankciu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s., a to do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania Dodávateľovi.
  17. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. nebude postupovať ani žiadnym iným spôsobom nakladať či už odplatne alebo bezodplatne s pohľadávkami Dodávateľa voči spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. vyplývajúcimi zo Zmluvy. Porušenie povinnosti Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety je považované za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa v zmysle tohto odseku nijako nenakladať s jeho pohľadávkami vyplývajúcimi zo Zmluvy, je spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. oprávnená uplatniť si u Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% peňažnej sumy takto postúpenej pohľadávky a Dodávateľ je povinný takto uplatnenú zmluvnú pokutu zaplatiť spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. do 10 dní od doručenia žiadosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. alebo penalizačnej faktúry. Pre účely tohto odseku sa peňažnou sumou pohľadávky rozumie celková výška istiny pohľadávky vrátane jej príslušenstva ku dňu postúpenia alebo iného nakladania s pohľadávkou.
  18. Dodávateľ nie je oprávnený previesť na tretiu osobu svoje záväzky, vyplývajúce zo Zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. V prípade neudelenia predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je takýto prevod záväzkov Dodávateľa zo Zmluvy neplatný.
 4. Dodanie tovaru a výkon prác
  1. Miestom dodania Plnenia sa rozumie Mochovce, ak Zmluva nestanovuje inak.
 5. Poistenie
  1. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zaobstarať a po celú dobu trvania Zmluvy udržiavať poistenie v rozsahu hodnoty Plnenia podľa Zmluvy. Poistením sa rozumie poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škody, spôsobené spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a tretím osobám.
  2. Trvanie poistenia podľa odseku 5.1. VOP je Dodávateľ povinný na požiadanie bezodkladne preukázať spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s., pričom neuzavretie alebo neudržanie tohto poistenia v platnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Dodávateľa.
 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady
  1. Dodávateľ poskytuje spoločnosti záruku za akosť Plnenia po dobu záručnej doby v trvaní 24 mesiacov, počas ktorej Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia. Dodávateľ zaručuje, že počas trvania záručnej doby bude ním dodané Plnenie spôsobilé na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
  2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Plnenia spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s., pokiaľ nie je v Zmluve alebo v platných právnych predpisoch určené inak.
  3. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. nemôže užívať Plnenie pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ.
  4. Plnenie má vady najmä vtedy, ak uskutočnené Plnenie nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve, účelu použitia Plnenia, prípadne nemá vlastnosti stanovené v Zmluve alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo platnými technickými normami.
  5. Dodávateľ zodpovedá za vady materiálu, vady spôsobené výrobcom, vady spôsobené Subdodávateľom, za právne vady a akékoľvek iné vady Plnenia.
  6. Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia, ktoré má Plnenie v čase jeho prevzatia spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s., aj keď sa tieto vady stanú zjavné až po tomto čase.
  7. Dodávateľ však zodpovedá aj za akékoľvek vady vzniknuté po čase prevzatia Plnenia spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s., ak tieto vady boli spôsobené porušením povinnosti Dodávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za vady počas trvania záručnej doby.
  8. Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia spôsobené odovzdaním nevhodných alebo neúplných podkladov spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s., pričom tejto zodpovednosti sa zbaví len v prípade, že na nevhodnosť alebo neúplnosť týchto podkladov Dodávateľ vopred písomne upozornil spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a napriek tomuto upozorneniu spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na použití týchto podkladov trvala.
  9. Vykonaním plnenia s vadou alebo vadami je Zmluva zo strany Dodávateľa porušená podstatným spôsobom, pričom spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. môže :
   1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Plnenia za vadné Plnenie alebo
   2. požadovať dodanie chýbajúceho plnenia alebo
   3. požadovať odstránenie právnych vád alebo
   4. požadovať bezplatné odstránenie vád opravou Plnenia, ak sú vady opraviteľné alebo
   5. požadovať primeranú zľavu z Ceny Plnenia alebo
   6. odstúpiť od Zmluvy.
  10. Uplatnením nárokov z vád nie sú dotknuté nároky spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. voči Dodávateľovi na zmluvné pokuty ani na náhradu škody.
  11. Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je povinná zaslať Dodávateľovi písomnú reklamáciu vady najneskôr do 21 dní od jej zistenia. V reklamácii spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. uvedie svoje požiadavky a voľbu medzi nárokmi uvedenými v odseku 6.9. VOP. Vzhľadom na situáciu v následnej komunikácii s Dodávateľom sa však spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. môže rozhodnúť aj pre zmenu už uplatnenej voľby nároku z vady, uvedeného v odseku 6.9. VOP.
  12. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu po obdržaní písomnej reklamácie vady od spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. Dodávateľ je povinný reklamovanú vadu odstrániť najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od obdržania písomnej reklamácie, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
  13. Ak je Dodávateľ s odstránením vady v omeškaní, môže spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. aj bez súhlasu Dodávateľa na náklady Dodávateľa vadu odstrániť sama alebo s pomocou tretej osoby. V prípade takéhoto rozhodnutia odstrániť vadu sama alebo s pomocou tretej osoby je spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. povinná bez zbytočného odkladu takéto svoje rozhodnutie Dodávateľovi písomne oznámiť.
  14. Na žiadosť spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je Dodávateľ povinný reklamované vady odstrániť aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V takýchto sporných prípadoch znáša Dodávateľ náklady odstraňovania vady až do súdneho rozhodnutia o reklamácii.
  15. Ďalšie vzťahy, týkajúce sa záruky za Plnenie a nárokov z vád Plnenia, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 7. Zodpovednosť za škodu
  1. Ak Dodávateľ pri realizácii Zmluvy spôsobí škodu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s., Dodávateľ je povinný spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. túto škodu nahradiť v plnom rozsahu, a to vrátane ušlého zisku. Rovnako je Dodávateľ povinný nahradiť aj škodu, ktorú pri realizácii Plnenia spôsobí tretím osobám.
  2. Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí svojou činnosťou pri Plnení zmluvy, porušením svojich povinností podľa Zmluvy alebo porušením povinností stanovených platnými právnymi predpismi.
  3. Dodávateľ sa zaväzuje, že škodu nahradí do desiatich (10) dní od doručenia písomnej žiadosti spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na jej náhradu alebo v rovnakej lehote po doručení penalizačnej faktúry, vystavenej spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  4. Dodávateľ a spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. nezodpovedajú za škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka).
 8. Zmluvné pokuty
  1. V prípade, že Dodávateľ nedodrží čas dodania Plnenia dohodnutý v Zmluve, spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je oprávnená si u Dodávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1% z Ceny Plnenia za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety sa aplikuje aj pre prípad, že Dodávateľ sa omešká s odovzdaním dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie Plnenia spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s., alebo iných dokladov, ktoré je Dodávateľ povinný predložiť podľa Zmluvy spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  2. V prípade vady Plnenia si spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. môže uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z Ceny Plnenia.
  3. V prípade omeškania Dodávateľa so splnením povinnosti odstrániť vady Plnenia v lehote podľa odseku 6.11. VOP alebo v lehote dohodnutej medzi spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a Dodávateľom, môže si spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. uplatniť voči Dodávateľovi za každú jednotlivú vadu zmluvnú pokutu v sume 1% z Ceny za každý deň omeškania s odstránením vady.
  4. Ak je predmetom Zmluvy pravidelne sa opakujúce Plnenie, zmluvná pokuta podľa odsekov 8.1. až 8.3. sa vypočíta ako 1% z Ceny Plnenia uskutočňovaného podľa Zmluvy za kalendárny mesiac (prípadne iné v Zmluve dohodnuté obdobie), v ktorom došlo k vadnému Plneniu alebo k omeškaniu.
  5. Ak je predmetom Zmluvy dodanie Plnenia po častiach, zmluvná pokuta podľa odsekov 8.1. až 8.3. sa vypočíta ako 1% z Ceny časti Plnenia, pri ktorého realizácii došlo k vadnému Plneniu alebo k omeškaniu.
  6. Akékoľvek zmluvné pokuty podľa tohto článku VOP budú zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. voči Dodávateľovi uplatnené vo forme penalizačnej faktúry so splatnosťou 10 (desať) kalendárnych dní od jej doručenia Dodávateľovi a Dodávateľ je povinný takto vyúčtované zmluvné pokuty uhradiť spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  7. Uplatnením zmluvnej pokuty zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a jej úhradou Dodávateľom nie sú nijako dotknuté nároky spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. voči Dodávateľovi na náhradu škody, prevyšujúcej zmluvnú pokutu, a túto škodu je Dodávateľ naďalej povinný nahradiť spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. .
  8. Zaplatenie zmluvnej pokuty ani náhrady škody nezbavuje Dodávateľa povinnosti poskytnúť Plnenie ani odovzdať doklady podľa Zmluvy spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
 9. Prevzatie Plnenia a vykonanie skúšok
  1. Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. prevezme od Dodávateľa Plnenie písomným preberacím protokolom, podpísaným spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a Dodávateľom s uvedením dátumu (ďalej „Preberací protokol“). V prípade dodávok tovaru sa za Preberací protokol považuje písomný dodací list s uvedením dátumu, podpísaný spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a Dodávateľom a v prípade dodávok služieb sa za Preberací protokol považujú aj doklady stanovené v odseku 3.9. c) VOP, v ktorých je riadne uvedený dátum. Ak sa spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a Dodávateľ dohodli v Zmluve na odovzdávaní a preberaní Plnenia po častiach, ustanovenia uvedené v týchto VOP platia aj pre prevzatie časti Plnenia, pričom deň podpisu preberacieho protokolu spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a Dodávateľom sa považuje za posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za prevzatú časť Plnenia vzťahuje.
  2. Preberací protokol Zmluvné strany vyhotovujú v troch origináloch, z ktorých Dodávateľ obdrží jeden originál a spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. obdrží dva originály.
  3. Dodávateľ je povinný vyzvať spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na prevzatie Plnenia písomne vo forme doporučeného listu, ktorý doručí spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. najneskôr tri (3) pracovné dni pred dodaním Plnenia v zmysle Zmluvy.
  4. Dodávateľ je povinný najneskôr pri prevzatí Plnenia zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. odovzdať spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie Plnenia, ako aj ďalšie doklady uvedené v Zmluve a vo VOP (napr. všetky vyhlásenia o zhode, protokoly a certifikáty o skúškach zariadení, ktoré Dodávateľ montoval, inštaloval alebo vyhotovil) v slovenskom jazyku minimálne v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  5. Dodávateľ je povinný najneskôr pri prevzatí Plnenia zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. odovzdať spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. návody na obsluhu, opravy a údržbu zariadení v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Návody a štítky ovládacích panelov zariadení musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
  6. Ak to určujú platné právne predpisy alebo je to dohodnuté v Zmluve, je Dodávateľ povinný najneskôr pri prevzatí Plnenia zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. odovzdať spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri realizácii Plnenia a doklady o vykonaných skúškach, prípadne aj iné listiny, ak to určujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo technické normy alebo ak sú tieto listiny požadované spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s. alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom k charakteru Plnenia.
  7. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Dodávateľ je povinný pred odovzdaním Plnenia ho podrobiť skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len „Skúšky“) za účelom zistenia, či Plnenie spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či Plnenie spĺňa všetky Zmluvou stanovené podmienky. Dodávateľ je povinný úspešný výsledok skúšok písomne zdokladovať najneskôr pri odovzdaní Plnenia spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  8. Poverený zástupca spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. bude prítomný pri Skúškach, ak sa v Zmluve nedohodlo inak. Dodávateľ je preto povinný doručiť spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. písomné oznámenie o plánovanom mieste a termíne Skúšky najneskôr sedem (7) kalendárnych dní pred vykonaním Skúšky.
  9. Náklady spojené s vykonaním Skúšok Plnenia znáša Dodávateľ.
  10. Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Dodávateľa, alebo ak bude výsledok Skúšky nevyhovujúci, je Dodávateľ povinný uhradiť spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. všetky náklady a škody, ktoré jej tým vzniknú.
  11. Vykonanie Skúšok za prítomnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za vady, ktoré sa zistia po prevzatí Plnenia spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  12. Plnenie, ktoré je predmetom prevzatia, je prevedené do vlastníctva spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. okamihom podpísania Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami.
  13. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Dodávateľ zhotovuje vec pre spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na pozemku ŠKODA SLOVAKIA, a.s., spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je vlastníkom zhotovovanej veci a znáša nebezpečenstvo škody na nej.
  14. V prípade veci, ktorá je predmetom montáže, údržby, opravy alebo úpravy, prechádza na Dodávateľa nebezpečenstvo škody na veci začatím montáže/údržby/opravy/úpravy veci Dodávateľom. Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. však v prípade podľa predchádzajúcej vety neprestajne zostáva vlastníkom veci.
 10. Úroky z omeškania
  1. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty alebo náhrady škody si spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. môže u Dodávateľa uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a tieto úroky z omeškania je Dodávateľ povinný spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. uhradiť.
  2. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry za Plnenie si Dodávateľ môže uplatniť voči spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. úroky z omeškania v sume 0,01% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 11. Ukončenie záväzkového vzťahu
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká :
   1. realizáciou Plnenia a splnením všetkých zmluvných povinností Zmluvných strán alebo
   2. uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzavretá alebo
   3. písomnou dohodou Zmluvných strán alebo
   4. písomnou výpoveďou podľa odseku 11.2. VOP alebo
   5. písomným odstúpením od zmluvy.
  2. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. má právo Zmluvu na opakujúce sa Plnenie písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi.
  3. Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. má právo okamžite odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch :
   1. Dodávateľ poruší povinnosti stanovené Zmluvou alebo VOP alebo platnými právnymi predpismi nie podstatným spôsobom a napriek písomnému upozorneniu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. nevykoná nápravu v lehote stanovenej spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s. na nápravu, pričom táto lehota nebude kratšie ako tri (3) pracovné dni od doručenia písomného upozornenia Dodávateľovi alebo
   2. Dodávateľ opakovane (dvakrát alebo viackrát) poruší svoje povinnosti stanovené Zmluvou alebo VOP alebo platnými právnymi predpismi alebo
   3. Dodávateľ poruší svoje povinnosti stanovené Zmluvou alebo VOP alebo platnými právnymi predpismi podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie sa považuje najmä porušenie takto zadefinované v Zmluve alebo vo VOP.
  4. Za podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom sa považuje aj ak :
   1. Dodávateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku alebo sa dopustí nekalosúťažného konania alebo koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno alebo oprávnené záujmy spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s., alebo
   2. Dodávateľ pri Plnení pre spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. porušil právne predpisy, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo požiarnej ochrany alebo ochrany životného prostredia.
  5. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. má právo odstúpiť od Zmluvy na jednorazový výkon Plnenia aj na základe vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu.
  6. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej Zmluvnej strane, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
  7. V prípade odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany do 15 dní dohodnú spôsob vysporiadania záväzkov z ukončeného zmluvného vzťahu. V prípade, že sa v lehote podľa predchádzajúcej vety dohoda o vysporiadaní medzi Zmluvnými stranami nedosiahne, spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. zaplatí Dodávateľovi len sumu dlžnú za tovar, práce, služby alebo výkony vykonané a vyfakturované pred dátumom ukončenia Zmluvy odstúpením od Zmluvy.
 12. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
  1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, žeby povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
  2. Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne po nastaní okolností vylučujúcich zodpovednosť túto skutočnosť písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane.
  3. Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť Dodávateľa však nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení pre účely Plnenia.
  4. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas Plnenia zo Zmluvy.
  5. Ak ale okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace realizácii Plnenia, trvajú aspoň šesť (6) mesiacov, je každá zo Zmluvných strán oprávnená odstúpiť od Zmluvy.
 13. Prerušenie prác
  1. Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je oprávnená dať Dodávateľovi pokyn prerušiť práce na Plnení Zmluvy, a to aj opakovane, pričom Dodávateľ je povinný takýto pokyn spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. rešpektovať a práce na Plnení prerušiť. Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je však povinná Dodávateľovi oznámiť dôvod, prečo dala pokyn na prerušenie prác na Plnení, ako aj oznámiť predpokladané trvanie prerušenia.
  2. Ak je predmetom Plnenia zhotovenie diela alebo jeho časti, Dodávateľ je povinný vykonať príslušné opatrenia na správne uskladnenie, zachovanie, ochranu a zabezpečenie predmetu diela, ako aj v priebehu prerušenia prác na Plnení je Dodávateľ povinný chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo alebo jeho časť pred chátraním, skazou alebo poškodením. Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je pokyn na prerušenie prác na Plnení povinná uviesť do montážneho denníka/stavebného denníka/denníka služieb.
  3. Ak :
   1. bol pokyn na prerušenie prác daný na obdobie nie dlhšie ako sedem (7) dní a v úhrne takéto pokyny na prerušenie prác nepresiahnu 20 dní, alebo
   2. za príčinu pokynu na prerušenie prác zodpovedá Dodávateľ,
  4. Ak Dodávateľ za príčinu pokynu na prerušenie prác nezodpovedá a Dodávateľovi vzniknú prerušením prác náklady, je Dodávateľ povinný do 5 dní od prerušenia prác písomne informovať spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. o predpokladanej sume a štruktúre týchto nákladov (vrátane nákladov na opätovné začatie prác), pričom Dodávateľ je povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby tieto náklady boli čo najnižšie. Zmluvné strany si dohodnú sumu nákladov, ktoré budú uhradené Dodávateľovi zo strany spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  5. Po vydaní povolenia alebo pokynu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. k pokračovaniu v prácach, Zmluvné strany spoločne skontrolujú predmet Plnenia. Dodávateľ opraví alebo nahradí schátrania, vady, zhoršenia alebo poškodenia na predmete Plnenia, ak k nim došlo počas prerušenia prác.
 14. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP a Zmluva boli uzavreté podľa práva Slovenskej republiky, najmä v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, pričom Zmluva aj VOP sa riadia právom Slovenskej republiky. Aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa vylučuje.
  2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, má v právomoci riešiť príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.
  3. Meniť a dopĺňať Zmluvu (s výnimkou VOP) je možné výlučne v písomnej forme dohodou oboch Zmluvných strán.
  4. Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je však oprávnená jednostranne meniť tieto VOP tým, že zmenu VOP zverejní na svojej internetovej stránke www.skoda-slovakia.sk najneskôr tridsať (30) dní pred dátumom, kedy má zmena VOP nadobudnúť účinnosť. Dodávateľ je oprávnený pred dátumom účinnosti zmeny VOP doručiť spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. svoje písomné oznámenie, že so zmenou VOP nesúhlasí – v takomto prípade nesúhlasu Dodávateľa so zmenou VOP pre záväzkový vzťah medzi Dodávateľom a spoločnosťou ŠKODA SLOVAKIA, a.s. budú naďalej platiť VOP v znení pred zmenou. V prípade, že Dodávateľ neoznámi spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. písomne svoj nesúhlas so zmenou VOP pred nadobudnutím účinnosti zmeny VOP, platí, že Dodávateľ do zmenou VOP súhlasí.
  5. Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa v budúcnosti stane neplatné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
  6. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa ako aj akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto vylúčená, pokiaľ sa spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a Dodávateľ písomne nedohodnú inak.