Hlavná stránka > Profil spoločnosti > Politika spoločnosti

Politika spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. vo vzťahu k manažmentu kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce

ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je spoločnosť zabezpečujúca dodávky a služby v energetickom a strojárskom priemysle.

Politika spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. predstavuje záväzok spoločnosti na zvyšovanie kvality produktov, zlepšovanie životného prostredia a zlepšovanie pracovných podmienok pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poslaním spoločnosti je stať sa spoľahlivým partnerom pri poskytovaní kvalitných dodávok a služieb zákazníkovi.

Naším cieľom je v čo najvyššej kvalite a s minimálnym dopadom na životné prostredie napĺňať náročné požiadavky a očakávania našich zákazníkov, a to:

  • presadzovaním a neustálym vylepšovaním účinnosti procesov integrovaného systému riadenia spoločnosti vo všetkých činnostiach a strategických zámeroch spoločnosti a znižovanie nákladov
  • dodržiavať aktuálne právne a iné predpisy vyplývajúce z platnej legislatívy pri sústavnom zlepšovaní systému manažérstva kvality, ochrany životného prostredia a kontroly na zaistenie BOZP
  • zlepšovaním vzťahov spoločnosti k ochrane životného prostredia a vytváraním podmienok pre prevenciu znečisťovania, znižovania množstva odpadov a spotreby zdrojov tam, kde je to možné, presadzovať regeneráciu a recykláciu ako opak zneškodňovania
  • zodpovedným prístupom k vlastným zamestnancom i okolitému prostrediu s cieľom dosiahnutia dlhodobo dobrých ekonomických výsledkov spoločnosti
  • trvalým zvyšovaním profesijnej úrovne pracovníkov spoločnosti, systematického vzdelávania a zvyšovaním ich environmentálneho povedomia, zabezpečovania pravidelnej odbornej prípravy, zvyšovania kvalifikácie, školenia zamestnancov a rozvíjania ich povedomia o zásadách BOZP
  • usmerňovať výrobno-technickú základňu spoločnosti na nové technológie, ktoré budú znižovať podiel elektrickej energie a zvyšovať ochranu životného prostredia pri sústavnom zabezpečení BOZP
  • rozvíjať spoluprácu s dodávateľmi a obchodnými partnermi a spoločne sa podieľať na systémovom integrovanom riadení kvality, ochrany životného prostredia a BOZP
  • otvoreným prístupom k dialógu s verejnosťou a dozornými orgánmi v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia