Hlavná stránka > Naše služby > Jadrová energetika

Jadrová energetika

Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. sa v oblasti jadrovej energetiky stala už od začiatku svojej existencie významným hráčom na tomto špecifickom trhu. Dlhoročné skúsenosti, výrobné, technické a vývojové zázemie materskej spoločnosti ŠKODA JS a.s. spolu s kvalifikovanými pracovníkmi a technickým personálom zo ŠKODY SLOVAKIA, a.s. modernú spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dodávky zariadení primárneho okruhu na Slovensku. Poslaním spoločnosti je na základe požiadaviek zákazníka zlepšovať bezpečnosť a kvalitu zariadení primárneho okruhu atómových elektrární.

Spoločnosť úspešne zrealizovala formou vyššej dodávky primárnu časť I. a II. bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Významné boli aj dodávky zariadení, v rámci bezpečnostných opatrení, schválených ÚJD SR, ktoré sa stali garantom zvýšenej jadrovej bezpečnosti na týchto blokoch.

Spoločnosť sa pravidelne podieľa na odstávkach výrobných blokov či už formou technického dozoru pri demontážach a montážach reaktorového kompletu, alebo aj priamou účasťou montážnych a technických pracovníkov.

Realizujeme dodávky komponentov a náhradných dielov pre jednotlivé bloky Atómových elektrární v Jaslovských Bohuniciach ako aj Mochovciach a poskytujeme technické poradenstvo. Podieľame sa i na pravidelných prevádzkových kontrolách tlakových nádob reaktorov.

Na nedokončených blokoch elektrárne Mochovce naša spoločnosť vykonávala konzervačné a ochranné práce zariadení. V súčasnosti sa podieľame na dostavbe 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne v Mochovciach, kde zaisťujeme v primárnej časti montážne činnosti primárneho okruhu a transportno technologickej časti spolu s komplexnou dodávkou na kľúč dielní pre opravy a revízie zariadení primárneho okruhu. V sekundárnej časti sme nadviazali úspešnú spoluprácu so spoločnosťou ŠKODA POWER s.r.o., pre ktorú zabezpečujeme montáž a demontáž kondenzátorov, kontinuálneho čistenia kondenzátorov a potrubia chladiacej vody, ktorá sa skladá z úpravy vnútorného a vonkajšieho povrchu (odstránenie starej a aplikácia novej náterovej alebo konzervačnej látky), NDT kontroly zvarov a v neposlednom rade aj samotná montáž nových modulov kondenzátorov.

V oboch lokalitách Atómových elektrárni úspešne realizujeme technický dozor počas odstávok už od roku 1996, dodávky rôznych komponentov a náhradných dielov.

Pri vyraďovaní elektrárne A-1 sme dodávali zariadenie na úpravu paliva a dodávku komponentov pre výrobu kompaktných skladovacích mreží vyhoreného paliva. Ako dlhoročný partner spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. plánujeme byť aj naďalej spoľahlivým partnerom, čomu podriaďuje firemnú politiku orientovanú na kvalitu, bezpečnosť, enviroment a v neposlednom rade na uplatňovanie a dodržiavanie etických princípov.