Hlavná stránka > Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, s. r. o. bola založená v apríli 1995 za účelom zastúpenia materskej spoločnosti ŠKODA JS a.s. Plzeň v Slovenskej republike, ktorá sa dlhodobo zaoberá dodávateľskými a servisnými činnosťami pre jadrovú energetiku. Za obdobie svojej existencie si spoločnosť vytvorila zázemie, aké sa očakáva od firmy pôsobiacej v náročnom segmente energetiky.

V rokoch 1996 - 1999 sa kľúčovou náplňou spoločnosti stala realizácia dostavby 1. a 2. bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Spoločnosť v dodávateľskej sfére figurovala ako finálny dodávateľ zariadení primárneho okruhu elektrárne. Po rozhodnutí vlády o odložení dostavby 3. a 4. bloku JE EMO musela spoločnosť vo väčšej miere diverzifikovať svoje aktivity.

V roku 2000 preto spoločnosť v úlohe generálneho dodávateľa realizovala okrem kontraktov súvisiacich s jadrovým programom i viaceré projekty v oblasti klasickej a hydroenergetiky. Smerovanie spoločnosti do ďalších segmentov trhu sa ukázalo ako správny krok a spoločnosť mieni v orientácii na uvedené segmenty zotrvať aj v nasledujúcom období. V januári 2006 prebehla transformácia firmy na akciovú spoločnosť.

V júni 2009 bola podpísaná zmluva medzi spoločnosťou ŠKODA JS a.s. a  Slovenské elektrárne, a.s. na dostavbu 3. a 4. bloku JE EMO čím sa ŠKODA JS v spolupráci so ŠKODA SLOVAKIA, a.s. stala jedným z piatich hlavných dodávateľov pre tento projekt.

Poslaním spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je trvalé, kvalitné a úspešné poskytovanie služieb zákazníkom na poli výstavby, modernizácie, servisovania a vyraďovania atómových elektrární, rozvoj služieb poskytovaných v oblasti vodných elektrární a zdvíhacích zariadení, pri zaistení prirodzenej motivácie zamestnancov a zaručení tvorby primeraného zisku pre akcionárov spoločnosti. Vytváranie dobrého mena spoločnosti „goodwill“ je synonymom pri napĺňaní vyššie spomenutých kritérií a otvára cestu k dosiahnutiu celkového pozitívneho vnímania firmy trhom.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať komplexný servis pre atómové elektrárne, ktorý začína výstavbou, pokračuje cez servis a končí vyraďovaním zariadení po ukončení prevádzky jednotlivých blokov. V kontexte je potrebné spomenúť aj odvetvia, ktoré formou doplnkových činností ako sú stavby malých vodných elektrární a ich údržba spolu so servisom zdvíhacích zariadení, boli vhodným vyplnením obdobia stagnácie výstavby nových blokov. Tieto činnosti umožnili udržanie stabilného postavenia našej spoločnosti na trhu a preto plánujeme udržiavať tento segment medzi hlavnými aktivitami aj v nasledujúcom období.